Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
xeromatic.pl

Definicje

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej xeromatic.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.xeromatic.pl na rzecz Użytkowników.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub reprezentowana przez osobę fizyczną osoba prawna albo jednostka organizacyjna.
3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca to Wall Street Invest Group Konrad Waszczyk, 59-230 Prochowice, ul. Roli Żymierskiego 2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6912334248 oraz REGON 020246228, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
5. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.xeromatic.pl.
6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Wall Street Invest Group Konrad Waszczyk, 59-230 Prochowice, ul. Roli Żymierskiego 2, nr tel 606 987 284, e-mail: wspolpraca@xeromatic.pl.
8. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

§1 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.xeromatic.pl.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
3. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy.
4. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
5. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
6. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
7. Wszelkie znaki towarowe, Regulamin elementy graficzne, w tym logotyp i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu oraz jego nazwa stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej.
8. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych.

§2 Usługi świadczone w obszarze Serwisu

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatną Usługę udostępnienia zasobów Serwisu.
2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia zasobów Serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, poprzez odtworzenie jego zawartości.
3. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie Użytkownikowi zasobów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, w celu ich odtworzenia.
4. Informacje i treści zamieszczone w obszarze Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
5. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia zasobów Serwisu zostaje rozwiązana w chwili zakończenia przez Użytkownika czynności korzystania z Serwisu.

§2 Usługi świadczone poza Serwisem

1. Z wyłączaniem możliwości zawarcia umowy drogą elektroniczną, Usługodawca świadczy dodatkowe usługi na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzących działalność gospodarczą, a także osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.
2. Katalog usług świadczonych przez Usługodawcę poza Serwisem zawiera usługi:
1. tworzenia na zlecenie reklam prasowych, internetowych oraz zewnętrznych,
2. prowadzenia działań marketingowych na szeroką skalę,
3. druku offsetowego i wielkoformatowego,
4. druku folderów, ulotek, katalogów, teczek, kalendarzy, plakatów, wizytówek, banerów,
5. działalności wydawniczej połączonej z franczyzą.
3. W celu otrzymania informacji na temat sposobu zawarcia umowy partnerskiej oraz jej warunków, należy skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
4. Zawarcie umowy o świadczenie w/w usług następuje wyłącznie drogą pisemną.

§3 Reklamacje

1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§4 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy o świadczenie Usługi z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§5 Dane osobowe i pliki „cookies”

1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj.
5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi i podając Dane Kontaktowe Użytkownika, dobrowolnie upoważnia on Usługodawcę do wysyłania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Usługami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§6 Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane umową o charakterze ciągłym.
3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
4. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
6. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 15-05-2017